ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Nabór do przedszkola

Created with Sketch.

Informacja w sprawie rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim   i n f o r m u j e,  że:

1.Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. 

Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej Gminy Kosów Lacki

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

kryteria podstawowe (art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 10
2. Niepełnosprawność dziecka 10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 10
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 10
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 10

 

Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Kryteria dodatkowe (II etap rekrutacji)

1. Zatrudnienie obojga rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu

20
2. Zatrudnienie jednego z rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

10
 3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

20
4. Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

załącznik: oświadczenie

10
5. Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola 10

 * – na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę prowadzącą gospodarstwo rolne i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 1. W przypadku spełniania danego kryterium – spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
  Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
  „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.\
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2020/2021   Zarządzenie Nr 3/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 stycznia 2020/2021
 1. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie  przedszkola w terminie  od 03 marca 2020 r. do 31 marca 2020r.           
 1. Weryfikacja dokumentacji : 01.04.2020r. – 17.04.2020r.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych i do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

 

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2020/2021

Lp Rodzaje czynności Termin postępowania rekrutacyjnego

 

    zasadniczego uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 03 marca do 31marca 2020r. od 04 maja do 15 maja  2020r
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. art. 150 ust. 7 ustawy ** od 01 kwietnia do 17 kwietnia 2020r. od 18 maja do 22 maja 2020r
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 kwietnia 2020r. 25 maj 2020r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 24 kwietnia 2020r. do 29 maja 2020r
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30  kwiecień 2020r 02 czerwiec  2020r

** ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz 1148 z póź. zm. ) art. 150 ust.7 – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyjęcie dziecka

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenia do wniosku: