ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Nabór do przedszkola

Created with Sketch.

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Gminnego  Przedszkola
w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim    i n f o r m u j e,  że:

  1. Dzieci do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. 

Rodzice dzieci już uczęszczających  do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie przedszkola – www.przedszkole.kosowlacki.pl/wordpress

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Kosów Lacki.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

 

 kryteria podstawowe (art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

 

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

 

10
2. Niepełnosprawność dziecka

 

10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 10

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

 

10

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

 

10
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

 

10
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

10

 

 

Kryteria dodatkowe Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

1.

Zatrudnienie obojga rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu

20
 

2.

Zatrudnienie jednego z rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

10
 3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez oboje rodziców / opiekunów prawnych

załącznik: oświadczenie

20
4. Liczba zadeklarowanych godzin w czasie przekraczającym 5 godzinny wymiar zajęć

załącznik: oświadczenie

10
5. Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola 10

 

* – na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę prowadzącą gospodarstwo rolne i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

 

6. W przypadku spełniania danego kryterium – spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2023/2024 Zarządzenie Nr 1/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 stycznia 2023

8. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie  przedszkola w terminie  od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023r.   

9. Weryfikacja dokumentacji : 03.04.2023r. – 14.04.2023r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych  do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

 

HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2023/2024

Lp Rodzaje czynności                 Termin postępowania rekrutacyjnego

 

    zasadniczego uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2023r.

do 31 marca 2023r.

od 8maja 2023r.

do 19 maja  2023r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. art. 150 ust. 7 ustawy ** od 03 kwietnia 2023r.

do 14 kwietnia 2023r.

   od 22 maja 2023r.

do 26 maja 2023r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17 kwiecień 2023r. 29 maj 2023r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 26 kwietnia 2023r. do 07 czerwca 2023r
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28  kwiecień 2023r. 14 czerwca 2023r.

 

** ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm. ) art. 150 ust.7 – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenia do wniosku: