ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Regulamin

Created with Sketch.

Regulamin Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim

 1. Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 do 16.30.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.30-13.30.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2.5 roku.
 4. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 5. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 7. Przedszkole nie zapewnia opieki lekarskiej. Nauczyciele nie mogą dzieciom podawać żadnych lekarstw.
 8. O wszystkich nie dyspozycjach dziecka mogących wystąpić w ciągu dnia rodzice informują wychowawczynię grupy.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 10. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie internetowej przedszkola.
 11. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają taką życzenie.
 12. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach, które zadeklarowali w umowie.
 13. Dzieci przyprowadzamy do sali zajęć grupy i odbieramy wyłącznie po poinformowaniu wychowawczyni.
 14. Rodzice wchodząc na teren przedszkola zobowiązani są do zmiany obuwia.
 15. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie Jasełkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych)
 16. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni).
 17. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców, dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni, opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy.
 18. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w grupach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach ( opiekunach prawnych)- do momentu przyjścia rodzica dziecka, sprawuje nauczyciel.
 19. W trakcie porad, konsultacji za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni)
 20. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 21. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa „ Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”
 22. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
 23. Dzieci nie przynoszą do przedszkola: wartościowych zabawek i innych przedmiotów, żadnych słodyczy ani napojów, dziewczynki nie noszą zwisających kolczyków.
 24. Rodzice dbają na bieżąco o zapotrzebowanie dziecka w przybory potrzebne do prac na zajęciach.
 25. Rodzice dbają o czystość ręczniczka- wymiana przynajmniej raz w tygodniu.
 26. Rodzice zobowiązani są do terminowego dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 10 każdego miesiąca.
 27. Odzież, buty, ręczniczek dziecka powinny być oznakowane w sposób umożliwiający dziecku ich rozpoznanie wśród innych .
 28. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców na pozostawienie dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 29. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się . Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 30. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 31. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 32. Obowiązkiem rodziców jest branie udział we wszystkich zebraniach organizowanych w przedszkolu i na bieżąco śledzenie informacji pojawiającej się na tablicy ogłoszeń.
 33. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłoszona do godz. 8.00 będzie odliczana od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. Rodzic określa  orientacyjny termin dłuższej nieobecności.
 34. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia nieobecności dzieci podczas szkolnych przerw świątecznych i feryjnych do wychowawców.
 35. Nie zgłoszona i usprawiedliwiana nieobecność połączona z niepłaceniem opłat trwających ponad dwa miesiące potraktowana będzie jako rezygnacja z przedszkola.