ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Koncepcja

Created with Sketch.

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na lata 2019-2024

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych
do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

– Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )

– Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)

– Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)

– Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)

– Statut Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju,nbezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę znrodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwaniennowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli,nwzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

Główne kierunki pracy przedszkola to:

 • profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych,nwychowawczych i dydaktycznych,
 • wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanienrzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
 • kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości,nprzyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
 • stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji,j bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugimndomem,
 • wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
 • tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy
 • rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
 • stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuka i zabawę,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
 • podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
 • kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, · respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Nasze motto:
PRZEDSZKOLE AKCEPTUJE, TOLERUJE, WSPIERA POSTAWĘ TWÓRCZĄ, KSZTAŁTUJE

MISJA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

WIZJA

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

ABSOLWENT naszej placówki:

 • potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • obcować w środowisku przyrodniczym
 • jest wrażliwy na sztukę
 • jest twórczy
 • zna tradycję regionu
 • jest otwarty na problemy innych
 • jest prawdomówny
 • jest komunikatywny
 • jest dobrze rozwinięty fizycznie.

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.

1. Metody czynne:

– metoda samodzielnych doświadczeń,

– metoda kierowania własną działalnością dziecka,

– metoda zadań stawianych dziecku,

– metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

– obserwacja i pokaz,

– osobisty przykład nauczyciela,

– udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

– rozmowy,

– opowiadania,

– zagadki,

– objaśnienia i instrukcje,

– sposoby społecznego porozumiewania się,

– metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:

– Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA,

– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

– Opowieść ruchowa,

– Gimnastyka ekspresyjna R. Labana – Metoda K. Orffa,

– Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów,

– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

– Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

– Dziecięca matematyka,

– Metody aktywizujące

– Relaksacja

– Metoda projektu „Dyscyplina bez nakazów” A.Chartanowicz

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., która realizowana jest bezpłatnie w godzinach 8.30-13.30. Realizujemy ją poprzez:

– program wychowania przedszkolnego

– Roczny Plan Pracy przygotowywany przez Radę Pedagogiczną i realizujący Koncepcję Pracy Przedszkola,

– Miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup przez nauczycieli,

– Program wychowawczy,

– Programy autorskie i innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

– religia,

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia z pedagogiem przedszkolnym.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Uroczystości przebiegają zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości przedszkolnych.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, strony internetowej, zamieszczanie
  artykułów w lokalnej gazecie np.; informacje na temat realizacji
  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki,
  eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • zajęcia otwarte,
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 • wystawy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • ontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższej okolicy.
 • Współpraca z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

1. prezentowanie życzliwej postawy przez wszystkich pracowników przedszkola,

2. dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

3. prowadzenie kroniki przedszkola,

4. organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych, lokalnych,

5. prowadzenie strony internetowej placówki,

6. prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnej gazecie,

7. dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku itp.

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.

KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Opracowują i realizują programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

7. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.

8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.

10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 • Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

Koncepcję opracowano i zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 8 maja 2019r. Uchwałą nr 12/2018/2019.