ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Deklaracja dostępności

Created with Sketch.

Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole.kosowlacki.pl/wordpress/          w zakładce Klub Dziecięcy

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2015r

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2019r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 03.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt.

osobą do kontaktu – Elżbieta Pietrzykowska.

adres e-mail – przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Numer telefonu 257879041

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu                   7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy                ul. Polnej 1. Mieszczą się tu: klasy początkowe  szkoły podstawowej, przedszkole oraz klub dziecięcy.

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla Klubu Dziecięcego przeznaczone jest wejście od strony boiska. W wejściu nie ma stopni, jest podjazd.
 2. Pomieszczenia klubu znajdują się na parterze.
 3. Gabinet dyrektora i sekretariat obsługujący interesantów znajduje się na parterze.
 4. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Łazienka nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przy budynku od strony ul. Polnej znajduje się parking – brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Klubem Dziecięcym na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.

Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.