ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Dziecko zdolne w przedszkolu

Created with Sketch.

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą bagaż możliwości, miedzy innymi zdolności. Wielu badaczy tematu uważa, że tyle samo jest różnych zdolności ile jest rodzajów aktywności człowieka, znaczy to, że każdy człowiek powinien rozwijać zdolności na maksymalnym dla siebie poziomie. Zdolności człowieka możemy podzielić na trzy rodzaje: kierunkowe, ogólne i twórcze. W języku potocznym słowo zdolne i utalentowane używane są zamiennie. Na rozwój zdolności istotny wpływ mają nie tylko geny przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale także dom rodzinny, atmosfera wychowawcza w rodzinie i przedszkolu.

Od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi duże różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, rysowania, malowania. Różnice te można określić mianem zdolności. Nadrzędną wartością edukacji przedszkolnej jest rozwój dziecka uwzględniający jego możliwości rozwojowe. Dlatego ważne jest, aby wychwycić spośród rówieśników talenty i kształtować je, rozwijać, wzbogacać i ciągle zachęcać do działań.

Jest to program rozwoju dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym. Przeznaczony jest dla nauczycieli natrafiających w swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej na  dzieci utalentowane.

Jest to program wzbogacający proces wychowawczy tak, by pomógł dzieciom zdolnym osiągnąć poziom odpowiadający ich możliwościom. Szczególnie ważne jest, aby jak najwcześniej wychwycić dzieci zdolne w swojej grupie, stworzyć im sprzyjające warunki do rozwoju talentu.

Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, a także umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwianie realizowania się indywidualnej linii rozwojowej.

Głównym założeniem programu jest stwarzanie warunków dzieciom zdolnym do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich zdolności i zainteresowań.

Celem pracy z dzieckiem zdolnym jest rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań poprzez:

  1. Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
  2. Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości.
  3. Rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się matematyki.
  4. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania.
  5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności.
  6. Tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania.
  7. Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej,  pomysłowość, wyobraźni i muzykalności.
  8. Rozwijanie kreatywnych postaw.

Powyższe cele nauczyciele dostosowują do rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego dziecka i realizują je w ramach zajęć wzbogacających poprzez sytuacje edukacyjne na terenie przedszkola.